Ochrana osobních údajů

1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek evarybkova.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout jasné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

Vážíme si vaší důvěry ve sdílení vašich osobních údajů, a proto vaše osobní údaje zpracováváme nejen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení EU 2016 / 679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, jež vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 a je obecně známé jako GDPR.

Obsah, který na vás čeká v tomto dokumentu:

Obsah a účel dokumentu

•Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

• Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

•K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, jak dlouho a co nás k tomu opravňuje?

• Zpřístupnění osobních údajů nebo sdílení s jinými osobami

• Informace o vašich právech na ochranu soukromí

• Další důležité informace pro uplatnění vašich práv ____________________________________________________________

Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Image Conference and Consulting s.r.o., Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, 110 00 Česká

republika, IČ 49286102.

Uchováváme osobní údaje subjektů, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci. Kontaktní e-mail je: eva@evarybkova.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám poskytnete. V konkrétních případech se bude jednat zejména o poskytování údajů vyplněných v některém z formulářů na webu, zadávání údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytování údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smlouvy (tj. v souvislosti s doručováním e- knih). , online kurzy nebo živé kurzy nebo poskytování dalších služeb), osobně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích jako je skype, FB messenger). Pokud potřebujeme mít vaše pro zpracování určitých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování, pak takové údaje pro daný účel zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, pouze v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt nebo službu (typicky vám bez e-mailového kontaktu nemůžeme produkt zaslat e-mailem). Tyto povinné údaje jsou obsaženy ve webových formulářích a systém vám nedovolí formulář odeslat bez jeho vyplnění. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžné osobní údaje“ nebo se může jednat o zvláštní kategorii údajů, tedy citlivé údaje, kde zákon stanoví přísnější podmínky pro jejich zpracování.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ/ DIČ (pouze pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaných a zakoupených produktech a službách.

K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, jak dlouho a co mě k tomu opravňuje? Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytnout Vám související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (pouze pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných a zakoupených produktech a službách.

Právním titulem (oprávněním) ke zpracování těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Nemusí se přitom jednat o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může se například jednat o smlouvu uzavřenou ústně, telefonicky nebo vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po ukončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány za účelem plnění zákonných povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro plnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Pro splnění povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě ( tj. údaje uvedené na fakturách). Dobu, po kterou jsou zpracovávány, určují přímo příslušné právní předpisy, které mě zavazují k jejich zpracování.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů nás nebo třetích stran

Oprávněný zájem může zahrnovat širokou škálu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Je zde oprávněný zájem na ochraně a prokazování našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv nebo způsobené úkmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena s ohledem na promlčecí lhůty u nároků s přihlédnutím k tomu, že o případném nároku uplatněném u soudu se nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a našich vzájemných vztahů. Oprávněným zájmem je také přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy jednoduše ukončit kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. Pokud pro zaslání naší nabídky či informací o novinkách použijeme klasický tištěný formulář nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací jako je skype, messenger, budeme to respektovat i zde, pokud nám dáte vědět, že si nepřejete další Kontakt. Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás přínosem, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů rozdělenou do více seznamů. Pokud chcete například dostávat informace o našich novinkách, váš e-mailový kontakt bude automaticky zařazen do databáze „novinek“. Stejně tak, když nám odešlete objednávku z webu, váš kontakt bude zařazen do seznamu typů „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v tu chvíli vám systém automaticky odešle objednaný elektronický produkt . Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo k plnění našich smluvních povinností, část slouží k běžnému marketingu (tj. spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ dat bylo prováděno ve velkém rozsahu, velmi „specializovaně“, pak bychom ho mohli provádět pouze s vaším souhlasem (a ten pak můžete kdykoli odvolat, jak je popsáno dále v tomto dokumentu).

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely

Pokud ještě nejste naším klientem, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas (kliknutím na tlačítko vedle webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). Pokud nám udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky služeb / produktů našich obchodních partnerů. Dále musíme mít souhlas s případným zasíláním personalizovaných nabídek nebo personalizované reklamy na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram. Pouze s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb a produktů) údaje zapsané ve vašich referencích (nebo údaje uvedené, pokud je reference ve formě videa). Před udělením souhlasu vás vždy informujeme o tom, jaké údaje a pro jaký konkrétní účel zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li u uděleného souhlasu výslovně uvedeno jinak, udělujete jej na dobu 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud však některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz výše pod písmeny A až C), budeme osobní údaje pro tyto účely zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, neboť pro takové konkrétní účely souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů dalším osobám

Další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů, nám pomáhají zajistit některé naše smluvní nebo zákonné povinnosti. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, Českou poštu. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je dohodnuto plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.
Osobní údaje budou rovněž zpřístupněny příslušným správním úřadům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provedení kontroly, při které je daný úřad oprávněn požadovat předložení osobních údajů).

Informace o vašich dalších právech na ochranu soukromí
Právo na přístup k osobním údajům

Jedná se o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jedná se o právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete úplné údaje).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali (GDPR obsahuje důvody uvedené v čl. 17, včetně výjimek, kdy k výmazu nedojde).

Právo na omezení zpracování

V případech uvedených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požádat o přímý převod k jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro oprávněné zájmy, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a poté již údaje nebudu zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nepřeváží nad vašimi zájmy nebo vašimi právy a svobodami. Pokud je přímý marketing oprávněným zájmem, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že jsou porušována Vaše práva na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o úřadu a ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

Máte-li další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů námi, můžete nás kontaktovat e- mailem na adresu eva@evarybkova.cz . Odesláním zprávy na tento e-mail nebo zasláním písemné žádosti na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu můžete také přímo uplatnit svá práva, o kterých píšeme v čl. VI. Rádi bychom jen upozornili, že abychom si ověřili, že žádost skutečně uplatňujete přímo vy, můžeme vás následně kontaktovat a přiměřeným způsobem ověřit vaši identitu a žádost. Totéž platí pro jakoukoli telefonickou a podobnou komunikaci.

Aktuální verzi tohoto dokumentu naleznete vždy na https://evarybkova.cz/gdpr .

Toto znění je účinné od 25.5.2018