OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování digitálního obsahu

Vážení návštěvníci webových stránek www.evarybkova.cz / www.laskavyleadership.cz ,

Vítám vás na stránce s obchodními podmínkami, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, online konzultací, online koučinků, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní evarybkova.cz a laskavyleadership.cz .
 
         I.         DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
 
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:
 
1.     OP
Tyto Obchodní podmínky.
 
2.     POSKYTOVATEL
Image Conference and Consulting s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 49286102
Sídlo: Václavské náměstí 37/2074, 110 00 Praha 1
Telefonní číslo: +420777720887
E-mail: eva@evarybkova.cz
 
3.     UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.
 
4.     SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  
 
5.     SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 
 
6.     PRODUKT
Online kurz, online koučink, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).
 
7.     OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.
 
8.     CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo EUR dle Vaší volby.   
 
9.     WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní www.evarybkova.cz .
 
10.  WEB
Internetové stránky s doménou www.evarybkova.cz .
 
11.  OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
        II.         ODPOVĚDNOST
 
Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní ani psychologickou péči.  
 
      III.         INFORMACE NA WEBU
 
1.     Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    
 
2.     U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.
 
 
      IV.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
1.     Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.  
 
2.     Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  
 
3.     Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.
 
 
       V.         CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY
 
CENA PRODUKTŮ
1.     Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
 
2.     Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 
3.     Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
 
ZPŮSOB PLATBY
4.     Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a)     bankovním převodem na můj účet,
b)     online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,
c)     rychlým online převodem,

d)     Flexi Pass Card a evoucherem SODEXO při ověření platby SMS.

5.     V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.
 
6.     Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 50002 Hradec Králové , IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, Tel.: +420 228 224 267, email: podpora@comgate.cz .Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

7.    Pro aktivaci platební metody d) mě kontaktujte telefonicky. 

SPLATNOST CENY
8.     V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do počtu dnů uvedeného ve Vaší objednávce, které se počítají od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 
9.     V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 
10.     Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.
 
PLATBA VE SPLÁTKÁCH
11.  Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu výslovně uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 
12.  V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   
 
 
      VI.         ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ
 
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
1.     Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
 
2.     Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít, nebo v určené době sledovat.
 
3.     Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 
4.     Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 
 
ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
5.     Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  
 
6.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 
7.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně budou následovat.
 
DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
8.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 
9.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  
 
AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
10.  Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
 
FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
11.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 
12.  Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.
 
    VII.         AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
 
1.     Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 
2.     Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 
3.     V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  
 
   VIII.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
1.     Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 
2.     V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   
 
3.     Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  
 
4.     Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 
5.     Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 
6.     Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 
7.     Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, popř.  není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.
 
      IX.         REKLAMACE
 
1.     Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 
2.     Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 
3.     V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 
4.     Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 
5.     Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).
 
       X.         VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 
1.     Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 
2.     Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
 
3.     Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
      XI.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1.     Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 
2.     Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 
3.     Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
4.     Jako Poskytovatel dodržuji etický kodex ICF – Mezinárodní koučinkové federace,  přestože mě jako Poskytovatele žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání nezavazují.
 
5.     Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
 
6.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 
7.     Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 
8.     Tyto OP jsou účinné od 6.1.2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VZOR
 
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
 
Adresát: Image Conference and Consulting s.r.o., Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, email: eva@evarybkova.cz
 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
 
 
Datum objednání/datum obdržení (*):
 
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
 
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:
 
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 
 
Datum:
 
 
 
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Vážení návštěvníci webových stránek www.evarybkova.cz ,

Vítáme vás na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich on-line kurzů, elektronických knih (e-booků), webinářů, a dále koučinkových sezení a balíčků koučinkových sezení prostřednictvím webových stránek www.evarybkova.cz . Na těchto webových stránkách (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) naleznete podrobnosti o vámi vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Teprve pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas vědomým souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej našich seberozvojových online-kurzů, elektronických knih, webinářů, koučinkových sezení a balíčků koučinkových sezení (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jen jako „produkty“ a „služby“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro jejich realizaci.

Samotný nákup produktů a služeb a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána
v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem
na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o nás
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
IV. Jak je to s cenou produktů a služeb, jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou produkty a služby dodány?
VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem
a softwarem a jak s autorskými právy?
VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

IMAGE CONFERENCE AND CONSULTING s.r.o.
IČ: 49286102
Sídlo: Václavské náměstí 37/2074, 110 00 Praha 1 E-mail: eva@evarybkova.cz

Nejsme plátci DPH
Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupujeme jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů nebo služeb. Při koupi on-line kurzů a elektronických knih se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označujeme i klienta, který přes webové rozhraní objedná službu a uzavře s námi Smlouvu o poskytování služeb.
I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná službu, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem je podle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Je to právní řád České republiky, a to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených elektronických knih, on-line kurzů, služeb a balíčků služeb, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e- mail, informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky služeb vyberete konkrétní službu nebo balíček služeb, pokud již není přímo ve formuláři uveden a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt.
Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U služeb je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu na objednávkovém formuláři dané služby nebo balíčku služeb na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.
V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
Objednávat produkty a služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme Vás však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. a v případech vyšší moci.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?
1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů a služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U výrobků je k jejich ceně připočítáváno dopravné/poštovné (viz podrobněji článek V. těchto VOP).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- e-platbou - platebními tlačítky bank v CZK (tuzemské banky) a v EUR (slovenské banky) - na náš bankovní účet prostřednictvím poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. , https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

- Kartou online - spotřebitelské i business platební karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Apple Pay - na náš bankovní účet prostřednictvím poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

• kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 10 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno na faktuře. U služeb musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před naplánovaným poskytnutím služby, není-li výslovnědohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A SLUŽBY DODÁNY?
A. Dodací podmínky produktů:
1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on- line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje NEJPOZDĚJI v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
2. DODACÍ LHŮTA: E-book nebo on-line kurz bude dodán do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, v případě on-line kurzu s fixním termínem zahájení pozdějším než 7 pracovních dnů po zaplacení bude dodán ve fixním termínu zveřejněném při nákupu.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: U e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.
B. Dodací a storno podmínky služeb:
1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo čerpat službu za podmínky řádné úhrady celé ceny za službu. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky služby např. osobu kouče či lektora, čas jednotlivých lekcí, a místo konání, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel služby. Služba se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazujeme si právo zrušení služby při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: službu je možné na místo Kupujícího čerpat náhradníkem v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s námi a v případě, že je to vzhledem k obsahu služby přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem jsou určeny pouze pro účely konkrétní služby a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ČERPÁNÍ SLUŽBY: Kupující je v celém průběhu čerpání služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení užívaných prostor.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni nenarušovat průběh služby. Prodávající, kouč nebo lektor vedoucí službu je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah služby, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh služby narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení kupujícího ze služby nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny za službu, a to ani její části.
6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.
VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Digitální obsah (e-book, e-návod) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici

i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím akademických znalostí našich zástupců,

jejich zkušeností a mnoha let praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen
na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno
v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost
o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální
a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. E-BOOKY, E-NÁVODY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků, e- návodů a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou e- booků i on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si jej v klidu

prostudovat, dávám všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání e-booku, e-návodu anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na edita.v@email.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP.

2. SLUŽBY: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva
o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí a koučinkových sezení pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou řešeny podmínky storna účasti).

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za e-book, on-line kurz nebo produkt. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
7. Je-li vám společně s produktem nebo službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo služby, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se
za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom

nezjednali nápravu v přiměřené době, nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky

z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje), nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu eva@evarybkova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte náš prosím na elektronické adrese eva@evarybkova.cz.
2. Jsme společnost s ručením omezeným. Dohled nad dodržováním předpisů
o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů
o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
X. ZÁVĚREM
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího
a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 7. 2022.